Photos of V-J Day

10-cb

Americans Celebrating V-J Day on August 15, 1945.