Nelson Mandela

14-cb

Nelson Mandela, 1961 by Eli Weinberg