Photo Of The Soviet Premier – Khrushchev

10-cb

Soviet Premier, Khrushchev in East Berlin, 1963